World Wushu Championship update!

More pictures for you…


Wu Ya Nan – Male’s Taiji Quan


Wu Ya Nan – Male’s Taiji Quan


Wu Ya Nan – Male’s Taiji Quan


Wu Ya Nan – Male’s Taiji Quan


Zhao Qing Jian – Male’s Dao Shu


Zhou Jing – Male’s Nan Gun


Zhou Jing – Male’s Nan Gun


Zhou Jing – Male’s Nan Gun


Hei Zhi Yong – Male’s Qiang shu


Hei Zhi Yong – Male’s Qiang shu


Hei Zhi Yong – Male’s Qiang shu


Lin Fan – Female’s Nan Quan


Cao Jing – Female’s Gun Shu


Cao Jing – Female’s Gun Shu


Ng Yan Hui – Female’s Nan Dao


Ng Yan Hui – Female’s Nan Dao


Ng Yan Hui – Female’s Nan Dao

More updates of the 9th World Wushu Championship… held in Beijing.

Pictures are from xinhua news.