Brothers of Montfort?

Kian Beng, Hong Wei
Guo Hong, Feng Long..

sigh…..