Some Beijing Wushu Team Picures

The old Beijing Wushu Team


Let us start with Zhang Ji Dong’s wife… Shan Ming ( The one on the extreme left)


Beijing Wushu Team’s Group Xuan Feng Jiao


Kong Xiangdong’s Drunken Sword


He Jingde’s Xuan Feng Jiao


Di Guang Wen’s 3 sections stuffs (Former Men’s All-Around Champion of China)


Di Guang Wen’s Xuan Feng Jiao


Ka Li ( Former Men’s All-Around Nan-Quan Champion of China)’s monkey stuffs


Zhuang Hui ( Dormer Women’s All-Around Champion of China)’s double sword


Jing Yi’s Xuan Feng Jiao


Jing Yi’s Wai Bai Lian


Jing Yi’s Wai Bai Lian


Butterfly Kick